Firma Harmony (ONE) przedstawi��a swoj�� map�� drogow�� dotycz��c�� rozwoju kompatybilno��ci mi��dzykana��owej w zakresie budowania most贸w bez zarzutu przy jednoczesnym zapewnieniu u偶ytkownikom szerszego dost��pu do sieci DeFi.

W czwartek, 24 wrze��nia, zdecentralizowana platforma blokowa Harmony og��osi��a map�� drogow�� swoich inicjatyw wymiany i inicjatyw przekrojowych. Platforma ma na celu budowanie niezawodnych most贸w pomi��dzy decentralizacj�� a skalowalno��ci��.

Platforma og��osi��a, 偶e zbuduje pozbawione zaufania mosty dla sieci Bitcoin, Ethereum i Binance, daj��c u偶ytkownikom szerszy dost��p do zdecentralizowanego finansowania (DeFi).

@harmonyprotok贸�� roadmap on cross-chain uniswap & cross-exchange arbitrage embed light clients of btc/eth/bsc in our nodes? market making for assets on tens of exchanges – w/ data, orders, bot on and cross chain? https://t.co/KE8izyva6W work in progress, wanted your feedback���� – stephen tse (@stse) September 24, 2020

Harmony zawsze obiecywa�� wysok�� przepustowo���� przy niskich op贸藕nieniach i niskich op��atach. Platforma uruchomi��a funkcj�� Open Staking w maju 2020 roku i do tej pory zgromadzi��a ponad 53% swoich rodzimych 偶eton贸w ONE. Poza tym zauwa偶a r贸wnie偶, 偶e ich protoko��y i obecnie nie s�� w pe��ni wykorzystywane. Wyja��nia r贸wnie偶, 偶e korzystanie z shardingu daje im elastyczno���� poziomej rozszerzalno��ci. Por贸wnuj��c swoje op贸藕nienie w stosunku do innych graczy rynkowych, Harmony powiedzia��:

Najbardziej znacz��c�� cech�� dla naszych u偶ytkownik贸w jest szybka finalno����. 5-sekundowa finalno���� pilota Harmony ma wyra藕n�� przewag�� nad 6-minutowymi wska藕nikami Ethereum, 12-minutowymi Ethereum 2 i 60-sekundowymi Polkadot.

Po sukcesie w rozwijaniu wielu most贸w do i z Ethereum oraz Binance Smart Chain, w ci��gu najbli偶szych kilku tygodni wprowadz�� na Harmony Mainnet wyroczni�� cross-chain Uniswap V2 i Chainlink.

Harmony powiedzia��, 偶e w najbli偶szej przysz��o��ci b��dzie si�� koncentrowa�� przede wszystkim na rozwoju mi��dzykana��owego basenu z beznadziejnymi mostami. Zauwa偶a, 偶e poniewa偶 zdecentralizowane systemy finansowe (DeFi) zacz����y nabiera�� rozp��du, nadszed�� czas na szersze ich przyj��cie poprzez zebranie protoko��贸w i zwi��kszenie ich innowacyjno��ci. Wiele sieci zacz����o niedawno oferowa�� obietnic�� interoperacyjno��ci cyfrowych aktyw贸w i kontakt贸w.

Nasze podej��cie do ujednolicenia polega na w����czeniu lekkich klient贸w z wielu sieci do naszych istniej��cych walidator贸w, powiedzia�� Harmony. Przekrojowa architektura Harmony zapewnia bezb����dny ekosystem sk��adaj��cy si�� z wszystkich sieci, na kt贸re nie ma pozwolenia – powiedzia�� Harmony. Pilot Harmony ma przewag�� nad innymi platformami, poniewa偶 wi��kszo���� jego wielokana��owych komponent贸w jest ju偶 produkowana.

Harmony Cross-Exchange Pools with Fiat Gateways

Otwarte finanse odgrywaj�� coraz wi��ksz�� rol�� w globalnym ��wiecie finans贸w. Du偶e organizacje i rz��dy r贸wnie偶 rozpocz����y prace nad infrastruktur�� otwartych finans贸w, aby zaspokoi�� przysz��e potrzeby. W nadchodz��cych miesi��cach firma Harmony b��dzie pracowa�� nad produktem, kt贸ry b��dzie odpowiada�� potrzebom milion贸w u偶ytkownik贸w na rynku.

Harmony b��dzie pracowa�� nad tworzeniem puli p��ynno��ci dla aktyw贸w Harmony (ONE) oraz stabilnych monet USD na gie��dach fiat贸w. ��a��cuch blokowy pilota Harmony b��dzie r贸wnie偶 oferowa�� inne us��ugi, takie jak efektywne linie kredytowe, zarz��dzanie ��rodkami finansowymi itp. dla przedsi��biorstw transgranicznych. Pocz��tkowo program Harmony b��dzie koncentrowa�� si�� g��贸wnie na po��udniowo-wschodniej Azji i na rynku ameryka��skim.

Opracowanie puli wymiany walutowej w ��a��cuchu wymaga��o zr贸偶nicowanej infrastruktury finansowej. Harmony odnotowane: Takie pule p��ynno��ci uog贸lniaj�� automatycznych animator贸w rynku (AMM) do ka偶dego bota handlowego, kt贸ry dzia��a w ��a��cuchu jako inteligentna umowa. Uwa偶amy, 偶e ta innowacja stanowi ostatni�� granic�� prze��amywania krypto��skiej bariery w fiat gatewayach, a tym samym w finansowaniu ponad granicami.

Harmony twierdzi, 偶e jej produkty rozwi��zuj�� jeden z g��贸wnych problem贸w, jakim jest p��ynno����. W ten spos贸b pomaga wyeliminowa�� wszelkie luki cenowe i arbitra偶u tysi��cy kaset kryptograficznych na kilku r贸偶nych gie��dach.

W nadchodz��cych miesi��cach Harmony powiedzia��, 偶e b��dzie r贸wnie偶 koncentrowa�� si�� na zdecentralizowanych strukturach zarz��dzania.